Kompensacija šilumos siurbliams 2021

Kas gali gauti APVA paramą?

Fiziniai asmenys, kurie turi gyvenamosios paskirties namą arba sodų paskirties pastatą, kurių statyba yra baigta ir užregistruota ne mažiau kaip prieš 5 metus (iki kvietimo teikti paraišką paramai gauti dienos).

Pastatas, kuris nėra prijungtas prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos, ir jame yra įrengtas šilumą į vandens pagrindu veikiančią šildymo sistemą tiekiantis kieto kuro katilas (šilumos gamybos įrenginys).

Jei vykdoma pastato rekonstrukcija, registracijos formą galite teikti ir paramą gauti tik tada, kuomet pastato baigtumas yra 100 %. Naujai pastatytiems, statomiems namams parama nėra skiriama.

Židiniai, krosnelės ir pan. į vandens pagrindu veikiančią šildymo sistemą nepajungti įrenginiai nėra tinkami keisti pagal šią priemonę. Parama iškastinio kuro (dyzelis/dujos) katilų keitimui numatoma ateityje, laukiame APVA informacijos.

Susigrąžinkite iki 50 % finansuoti tinkamų išlaidų

Nuo 815€ / kW

Šilumos siurbliui oras–vanduo be integruoto boilerio (rinktis).

Nuo 1104€ / kW

Šilumos siurbliui oras–vanduo su integruotu boileriu (rinktis)

Nuo 1072€ / kW

Šilumos siurbliui žemė–vanduo/vanduo-vanduo be integruoto boilerio

Kaip apskaičiuojamas kompensacijos dydis?

 • Finansuojamos išlaidos apskaičiuojamos pagal nustatytą 1 kW fiksuotąjį įkainį (Eur/kW), o ne pagal faktiškai patirtas išlaidas. Įkainio dydis priklauso nuo šildymo sprendimo tipo ir galios.
 • Šilumos siurblio oras – vanduo sezoninis naudingumo koeficientas (COP) esant standartinėms veikimo sąlygoms, turi būti ne mažesnis kaip 3,0.
 • Kompensacija apskaičiuojama šilumos siurblio vardinę galią „Prated“ (kW) dauginant iš įkainio. Finansuojama 50 % apskaičiuotų tinkamų finansuoti išlaidų sumos. Tiksli kompensacinės išmokos suma patvirtinama pateikus paraišką APVA.

Norite pasitarti?

Kompensacijos šilumos siurbliui dydis

Oras-vanduo su integruotu boileriu Oras-vanduo be integruoto boilerio
3 kW 1655 € 1223 €
4 kW 2207 € 1630 €
5 kW 2759 € 2038 €
6 kW 3311 € 2446 €
7 kW 3863 € 2853 €
8 kW 2647 € 2134 €
9 kW 2978 € 2401 €
12 kW 3970 € 3202 €
13 kW 4301 € 3469 €
16 kW 4076 € 3416 €

Kaip pasinaudoti parama įsirengiant šilumos siurblį?

 • Išsirinkti šilumos siurblį
  Atsižvelgdami į namo šildymo sistemą, plotą ir savo poreikius, pasirinkite šilumos siurblį. Kilus klausimams, mielai patarsime.
 • Pateikti APVA paraišką
  Nuo dabar iki pat balandžio 30 d. galite teikti paraišką. Per 30 dienų, pasibaigus kvietimui, APVA informuos apie kompensacinės išmokos rezervavimą arba registracijos formos atmetimą, paaiškinant atmetimo priežastį. Kvietimai ir registracijos formos skelbiamos apvis.apva.lt
 • Įsirengti šilumos siurblį
  Norint pasinaudoti kompensacija, šilumos siurblys turi būti sumontuotas tik po APVA kvietimo. Pateiksime visus paramai gauti reikalingus dokumentus.
 • Gauti iki 50 % kompensaciją
  APVA nustatyto dydžio kompensaciją išmokės per 60 kalendorinių dienų nuo dokumentų pateikimo.

Nemokama paraiškos pildymo instrukcija

Susisiekime, pateiksime geriausią pasiūlymą:

  DUK

  Fiksuotieji įkainiai kompensacijai apskaičiuoti

  Produkto tipas Galia (kW) Katilų keitimo namų ūkiuose fiksuotasisi įkainis
  1 kW kaina be PVM, Eur 1 kW kai
  na su PVM, Eur
  1 2 3 4
  Biokuro (granulinis) katila ≤ 15 203,17 245,84
  > 15 ≤ 25 123,97 150,00
  > 25 80,58 97,50
  Šilumos siurblys oras–vanduo (be integruoto
  boilerio)
  ≤ 7 673,89 815,41
  > 7 ≤ 13 441,09 533,72
  > 13 352,9 427,01
  Šilumos siurblys oras–vanduo (su integruotu boileriu) ≤ 7 912,19 1103,75
  > 7 ≤ 13 546,93 661,79
  > 13 421,14 509,58
  Šilumos siurblys žemė–vanduo/vanduo-vanduo
  (be integruoto boilerio)
  ≤ 7 886,06 1072,13
  > 7 ≤ 13 540,35 653,82
  > 13 335,37 405,80
  Šilumos siurblys žemė–vanduo/vanduo-vanduo
  (su integruotu boileriu)
  ≤ 7 1201,24 1453,50
  > 7 798,59 966,29

  Kokius duomenis pateikti paraiškos pildymo metu?

  Be asmeninių duomenų, būtina pateikti šiuos duomenis/dokumentus:

  • Notariškai patvirtintas įgaliojimas, jei registracijos formą teikia įgaliotasis fizinis ar juridinis asmuo.
  • Jei name yra bendrasavininkų/bendraturčių (laisvos formos sutikimas įgyvendinti projektą).
  • Seno katilo ir sistemos nuotraukos.
  • Jei keičiama krosnis, kuri šilumą tiekia į vandens pagrindu veikiančią šildymo sistemą, reikia pateikti sistemos nuotraukas.
  • Dokumentų, pagrindžiančių informaciją apie išmontuoto katilo atidavimą atliekų tvarkytojams, kopijas.

  Kada turi būti pirkta įranga?

  Sąskaitos ir priėmimo-perdavimo aktai už įrangą gali būti išrašyti nuo einamųjų metų sausio 1 d., tačiau biokuro katilai ir šilumos siurbliai negali būti sumontuoti iki registracijos formos APVA pateikimo dienos, kitaip nebus išmokama parama. Įsigyti šilumos siurblį galite tik gavę APVA atsakymą, ar jums bus skirta kompensacija.

  Per kiek laiko turės būti atlikti darbai?

  • Katilo keitimo darbai privalės būti atlikti per 9 mėn. nuo kvietimo pabaigos (t.y. nuo 2021 balandžio 30 d.).
  • APVA išlaidų kompensavimo prašymą turėsite pateikti ne vėliau kaip per 9 mėn. nuo kvietimo pabaigos (t.y. nuo 2021 balandžio 30 d.).
  • Nepamirškite, kad kartu su išlaidų kompensavimo prašymu APVA reikės pateikti dokumentų, pagrindžiančių informaciją apie išmontuoto neefektyviai biomasę naudojusio katilo atidavimą atliekų tvarkytojams, kopijas (pagal Netauriųjų metalų laužo ir atliekų apskaitos ir saugojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 4-678, 5 punktą išduotų pirkimo–pardavimo faktą patvirtinančio apskaitos dokumento kopijas arba atliekų pridavimo į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles įrodančio dokumento kopiją).

  Kokie įsipareigojimai gavus paramą?

  • 5 metus* be APVA rašytinio sutikimo negalite perleisti, parduoti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti daiktinių teisių į šilumos gamybos įrenginį.
  • 5 metus* sudaryti sąlygas APVA tikrinti projekto įgyvendinimą vietoje ir savo veiklą, susipažinti su dokumentais, susijusiais su projekto vykdymu.
  • 5 metus* įrengtą šilumos gamybos įrenginį naudoti namų ūkio reikmėms, neparduoti ar nenaudoti ūkinei komercinei veiklai.
  • Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pranešti APVA apie bet kokių duomenų, pateiktų registracijos formoje, taip pat apie savo rekvizitų pasikeitimus 5 metų* laikotarpiu.
  • APVA nustatytais terminais teikti papildomą informaciją, pagrindimo dokumentus, šalinti nustatytus neatitikimus.

  5* metų terminas skaičiuojamas nuo išlaidų kompensavimo prašymo apmokėjimo dienos.

  Kokia įranga turėtų būti naudojama iki jos atnaujinimo?

  • Pastate turėjo būti įdiegtas neefektyviai biomasę naudojantis katilas, t.y. šilumos gamybos įrenginys, tiekiantis šilumą į vandens pagrindu veikiančią šildymo sistemą, kad vienoje arba keliose uždarose erdvėse būtų pasiektas ir išlaikomas reikiamas patalpos temperatūros lygis.
  • Gali būti keičiama ir krosnis, jei ji šilumą tiekia į vandens pagrindu veikiančią šildymo sistemą.
  • Židiniai, krosnelės, dujiniai katilai ar pan. nėra tinkami įrenginiai ir jų keitimas nėra finansuojamas.

  Kas turi prioritetą gauti paramą?

  Prioritetiniai projektų atrankos kriterijai:

  1. Pagal energetiškai efektyvesnių technologijų diegimą:
  • aukštesnis balas skiriamas projektams, kuriais neefektyvūs biomasę naudojantys katilai namų ūkiuose bus keičiami į įrenginius, kurie 1 kWh šilumos kiekio pagaminti naudoja mažiau pirminio kuro ar energijos, perskaičiuoto (-s) į energijos ekvivalentą (kgne);

  2. Pagal Aplinkos oro užterštumo mažinimas padidintos aplinkos oro taršos zonose – vertinama teritorija (namų ūkio registracijos vieta), kurioje įgyvendinamas projektas. Balų skaičiavimas:
  • jei projektas įgyvendinamas teritorijoje, patenkančioje į pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 9 d. įsakymą Nr. D1 -12 „Dėl aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis KD10 lygio, viršijančio šio teršalo paros ribinę aplinkos oro užterštumo vertę didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje), žemėlapių ir jų naudojimo aprašo parengimo ir taikymo“  nustatytą padidintos aplinkos oro taršos zoną, jam skiriami 2 balai ;

  SVARBU: Jei namų ūkis registruotas teritorijoje, kuri patenka į padidintos aplinkos oro taršos zoną, neefektyviai biomasę naudojantis katilas gali būti keičiamas tik į lokalios teršalų emisijos neturinčius įrenginius, naudojančius atsinaujinančių išteklių energiją šilumos gamybai, t.y. tik į šilumos siurblius.

  • jei projektas įgyvendinamas Lietuvos miesto teritorijoje, nepatenkančioje į pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 9 d. įsakymą Nr. D1 -12 „Dėl aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis KD10 lygio, viršijančio šio teršalo paros ribinę aplinkos oro užterštumo vertę didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje), žemėlapių ir jų naudojimo aprašo parengimo ir taikymo“ nustatytą padidintos aplinkos oro taršos zoną, jam skiriamas 1 balas;
  • jei projektas įgyvendinamas kitoje Lietuvos vietovėje, jam skiriama 0 balų.

  3. Pagal projektu diegiamo įrenginio įsigijimo kainą – vertinama namų ūkyje įgyvendinamu projektu įsigyjamo įrenginio pagal fiksuotų įkainių tyrimą nustatyta vieno kW galios kaina:
  • aukštesnis balas skiriamas projektui, kuriuo neefektyvus biomasę naudojantis katilas namų ūkyje keičiamas į šilumos gamybos įrenginį, kurio pagal fiksuotų įkainių tyrimą nustatyta 1 kW galios kaina yra mažesnė.

  Meniu